Saytımıza xoş gəlmişsiniz. Bu saytdan istifadə etməyə davam etdiyiniz halda, istifadə üzrə aşağıda qeyd edilən və müvafiq məxfilik siyasəti ilə birlikdə “Az LogiС Group” şirkətinin sizinlə bu sayta aid münasibətlərini tənzimləyən şərtləri icra etməyə və onlarla bağlı olmağa razı olduğunuzu ifadə edəcəkdir. Bu şərtlərin hər hansı biri ilə razı olmadığınız halda, saytımızdan istifadə etməməyinizi xahiş edirik. “Az LogiС Group” yaxud “biz” və ya “bizim” terminləri saytın A. Jalilov kücəsi 26 AZ 1026 ünvanında qeydiyyatdan keçmiş sahibkarına aiddir. “Siz” termini saytın istifadəçisinə aiddir.

Saytın istifadəsi aşağıda sadalanan şərtlərə əsaslanır:

Məzmunun tamamilə və ya müəyyən bir hissəsinin çap olunması və ya yayılması aşağıda sadalananlar istisna olmaqla qadağandır:

Məzmunu bizim yazılı razılığımız olmadan yaya yaxud kommersiya məqsədi ilə istifadə edə bilməzsiniz. Həmçinin, onu digər sayta yaxud elektron axtarış sisteminin digər formasına  ötürməyə və ya yerləşdirərək saxlamağa yol verilmir.

Bu sayt və onun məzmunu “Az LogiС Group” şirkətinin mülkiyyətidir 2013.